Regulamin strony

Regulamin obowiązujący od 01.02.2020 r.

 

Strona prowadzona jest przez:

Electric Vehicles Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735357, NIP: 6793170348, REGON: 380437917

 1. Strona umożliwią sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sprzedającego.
 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
 5. Maksymalnie 1-3 dni roboczych.
 6. Zastrzegam rezygnację z zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych.
 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego firmą kurierską UPS lub zostanie dostarczony własnym transportem sprzedawcy.
 8. Przewidywany czas dostawy -: 1-2 dni robocze.
 9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  – przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  – przelewem bankowym na konto sprzedawcy,

– płatności za pomocą PayU,

– leasing.

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub zostanie dostarczony własnym transportem sprzedawcy.
 2. Koszt dostawy :
  Kurierem UPS:
  1,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  100,00 zł – w przypadku płatności „za pobraniem”
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 6. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 7. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wysyłki towaru.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez kosztów transportu. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 9. Koszt odesłania: Koszt wysyłki przy zwrocie towaru w obie strony pokrywa kupujący i  nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zakupionym przez niego towarem pomimo kilku prób dostarczenia przesyłki, przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Klientem, Sprzedający, zgodnie z art. 486 Kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikłej stąd szkody (w szczególności polegającej na konieczności ponoszenia kosztów magazynowania nieodebranego towaru). 

 JAK DOKONAĆ REKLAMACJI:

 • Zadzwonić lub wysłać maila bezpośrednio do Sprzedawcy
 • Zostanie przyjęte zgłoszenie
 • Serwis wyśle bezpłatnie kuriera po odbiór reklamowanego towaru
 • Po naprawie bezpłatnie odeśle towar do klienta w wyznaczonym terminie
 • Numery kontaktowe można znaleźć na karcie gwarancyjnej produktu lub na stronie internetowej surron.pl w zakładce kontakt

Formularz zwrotu towaru: 

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………………
DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………….

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON: …………………………………………….

EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: …………………………………………………………………….

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku:…………………………………………………………………………………………

NAZWA TOWARU:

ILOŚĆ:

CENA BRUTTO:

PRZYCZYNA ZWROTU…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi Klienta……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie strony.

…………………………………………………………………………

(czytelny podpis Klienta)

 1. Reklamacje – Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką kurierską po kontakcie ze sprzedającym na adres:

            Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków
           
Towar musi być zapakowany w oryginalne pudełko ,lub pudełko zastępcze wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji.

 1. Koszt wysyłki uzasadnionych reklamacji pokrywa kupujący.Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis przyczyny reklamacji.
  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.
 2. Wszystkie sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, która jest dołączona do produktu.
 3. Serwis produktu odbywa się bezpośrednio u producenta towarów którego dane widnieją na karcie gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji.
 4. Na wszystkie zakupione produkty w sklepie jest wystawiany paragon lub faktura VAT.

Formularz reklamacyjny: 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Sporządzono w dniu ………………………. w ………………………………

 1. Imię i nazwisko reklamującego: ……………………………………………………………………………….
 2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Data nabycia towaru: ……………………………………………………………………………………………….
 4. Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………………
 5. Ilość zakwestionowanego towaru: ………

6.cena jednostkowa detaliczna: …………………….

 1. ogólna wartość towaru: …………………………….
 2. Załączony dowód zakupu (paragon, faktura): …………………………………………………………..
 3. Dokładne wymienienie wad: ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone: …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w/w informacje są prawdziwe.

…………………………………

(podpis klienta)

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA EVP SP. Z O.O. SP.K.  

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest EVP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735357, NIP: 6793170348, REGON: 380437917 (dalej zwana Administratorem).
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e‑mail kontak@evpoland.pl,  telefonicznie pod numerem (+48) 123 000 050 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@holding1.pl, telefonicznie pod numerem tel. +48 33 4861 986 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

-wykonania umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

-komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

OPIS PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony poprzez wysyłanie ofert marketingowych na podany adres e-mail.
ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, a także również dostawcom usług IT, oraz podwykonawcom w zakresie działań marketingowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie, okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

W zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane do celów marketingowych, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wykorzystywanie Cookies Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które zamieszczane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze użytkownika. Nie stanowią one żadnego zagrożenia, nie są źródłem rozpowszechniania się wirusów czy innych złośliwych skryptów. Przechowują zazwyczaj informacje tekstowe mające na celu zidentyfikowanie użytkownika w celu dostarczenia mu spersonalizowanych treści lub umożliwienie rejestracji. W każdej przeglądarce internetowej, możliwe jest zablokowanie plików Cookies, jednak mechanizm ten jest domyślnie wyłączony. W naszym sklepie pliki Cookies wykorzystywane są w celu technicznej obsługi procesu dokonywania zakupów i rejestracji oraz w celach statystycznych (nie przechowywane są jednak żadne dane osobowe).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Polityka Cookies Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies: podczas logowania do konta użytkownika oraz dla analizy ruchu na stronie w systemie „Google Analytics”.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

Sprzedawca używa cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku podczas logowania (data, czas zalogowania, adres IP i inne). Cookies dotyczące analizy ruchu na stronie wykorzystywane są w celach statystycznych.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa wyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe? 

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest lub będzie zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Firma zbierająca dane:

Electric Vehicles Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735357, NIP: 6793170348, REGON: 380437917